INFORMACJA DOTYCZĄCA ULG I UPRAWNIEŃ WYNIKAJĄCYCH Z ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

 

UWAGA !!! INFORMACJA O PRZEDŁUŻONEJ WAŻNOŚCI ORZECZEŃ

Z dniem 30 grudnia 2023 roku weszła w życie ustawa z dnia 19 grudnia 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2023 r. poz. 2768), zawierająca regulacje normujące zasady przedłużenia ważności orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności wydanych na czas określony przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Stosowanie do art. 1 powołanej ustawy orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, ze zm.), które

1. zachowało ważność na zasadach określonych w art. 23 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz.100, ze zm.) w brzmieniu dotychczasowym, albo

2. którego termin ważności upłynął po dniu 5 sierpnia 2023 r. i przed dniem 30 września 2024 roku, zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 roku, jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, stanie się ostateczne.

W związku z zachowaniem ważności wyżej wymienionych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności na okres do dnia 30 września 2024 roku karta parkingowa wydana na podstawie tych orzeczeń zachowuje ważność na ten okres, jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, stanie się ostateczne (art. 2 ustawy).

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności został powołany Zarządzeniem Nr 30/00 Starosty Kluczborskiego z dnia 29 grudnia 2000r. Zespół został powołany na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz.776 z późn. zm) i wykonuje zadania wynikające z cyt. ustawy związane z orzekaniem o niepełnosprawności. Zespół funkcjonuje przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku. Siedziba Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności mieści się przy ul. Sienkiewicza 20 b w Kluczborku tel. (77) 400 38 70 e-mail: pzoon@pcprkluczbork.pl

 

KADRA POWIATOWEGO ZESPOŁU DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Przewodnicząca: Anna Mączka

Starszy Specjalista: Małgorzata Struzik

Pomoc administracyjna: Kornelia Syguła

Sekretarz: Agnieszka Gulka

 

GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW:

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 - Pokój nr 1

W Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności orzekają: - lekarze: pediatra - neurolog - interniści - psycholog - psychiatra - pedagog - pracownik socjalny - doradca zawodowy

Skład komisji orzekających uzależniony jest od rodzaju schorzenia.

 

DANE DO KONTAKTU:

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

ul. Sienkiewicza 20 b

Tel. 77-400-38-70

Adres e-mail: pzoon@pcprkluczbork.pl