Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) jest państwowym funduszem celowym, który wspiera rehabilitację osób niepełnosprawnych min. poprzez dofinansowanie do realizowanych programów.

Środki PFRON przeznaczone są przede wszystkim na:

  • utrzymanie istniejących, zagrożonych likwidacją miejsc pracy osób niepełnosprawnych;
  • dofinansowanie dla pracodawców, zatrudniających osoby niepełnosprawne;
  • dofinansowanie tworzenia miejsc pracy;
  • dofinansowanie zadań wynikających z rządowych, samorządowych programów na rzecz osób niepełnosprawnych;
  • programy, zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej;
  • współfinansowanie projektów Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.4 SPO RZL;
  • dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy powiatowe (turnusy rehabilitacyjne, szkolenia zawodowe, likwidacja barier, sport, kultura, rekreacja);
  • finansowanie w całości lub części kosztów organizowania i działania warsztatów terapii zajęciowej;
  • dofinansowanie budowy, rozbudowy i modernizacji obiektów służących rehabilitacji;

Środki PFRON głównie pochodzącą z obowiązkowych miesięcznych wpłat. Wpłat tych dokonują pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, a wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ich zakładzie jest niższy niż 6%.

Z wpłat na Fundusz zwolnieni są pracodawcy, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%. Wskaźnik ten jest inny dla państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych, a także instytucji kultury oraz państwowych i niepaństwowych szkół różnego stopnia. Zwolnieni są także pracodawcy prowadzący zakłady pracy będące w likwidacji albo których upadłość ogłoszono.