Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.

Informacje dla Wnioskodawców:

Z dofinansowania z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się, ze środków PFRON mogą skorzystać:

a) dzieci i młodzież ucząca się:
- głuchonieme lub niedosłyszące,

- dzieci z autyzmem,
- inne w przypadku stwierdzenia zasadności dofinansowania na podstawie zaświadczenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, logopedy, psychologa, pedagoga szkolnego lub nauczyciela wspomagającego (w zależności od niepełnosprawności i możliwości rehabilitacji dziecka) o potrzebach dziecka i możliwości rozwoju, rehabilitacji, poprzez korzystanie z wnioskowanego sprzętu;

b) osoby dorosłe:
-
niepełnosprawne ruchowo, posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,

- w przypadku osób głuchoniemych lub niedosłyszących, osoby niepełnosprawne
  o uszkodzeniu słuchu w stopniu znacznym lub umiarkowanym (na podstawie zaświadczenia lekarza),

- w przypadku osób niewidomych lub niedowidzących, osoby niepełnosprawne
  o uszkodzeniu wzroku w stopniu znacznym lub umiarkowanym (na podstawie zaświadczenia lekarza).

Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się może nie zostać przyznana osobom niepełnosprawnym, których członkowie wspólnego gospodarstwa domowego otrzymali dofinansowanie
do zakupu komputera ze środków Funduszu w przeciągu ostatnich trzech lat.

Wysokość dofinansowania likwidacji barier w komunikowaniu się wynosi do 50% kosztów zakupu, nie więcej jednak niż 2.000,00 zł brutto.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie!!!

Wnioski można składać papierowo lub elektronicznie w dedykowanym systemie SOW
https://sow.pfron.org.pl/wnioskodawca/kreator?id=2
 

Wniosek oraz regulamin dostępny jest w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA